STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW ŚWIEC I ZNICZY

Uchwalony Uchwałą nr 1 Zebrania Założycielskiego

w dniu 24 stycznia 2001 roku

tekst jednolity do pobrania (TUTAJ)

zmiany:
Uchwała nr 5/II z dnia 16 maja 2002 roku
Uchwała nr 3 z dnia 22 kwietnia 2005 roku
Uchwała nr 4 z dnia 22 kwietnia 2005 roku
Uchwała nr 5 z dnia 22 kwietnia 2005 roku
Uchwała nr 3 z dnia 20 listopada 2010 roku
Uchwała nr 2 z dnia 22 listopada 2013 roku
Uchwała nr 4 z dnia 17 listopada 2018 roku

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Świec i Zniczy, zwane dalej ?STOWARZYSZENIEM?, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób mających na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi branży wyrobów parafinowych w Polsce, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku dla tej grupy producentów, upowszechnianie samych wyrobów w kulturze społecznej oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które działania takie podejmują.

§ 1.

Stowarzyszenie zrzesza osoby związane z problematyką wytwarzania, sprzedaży i promocji wyrobów parafinowych oraz osoby z tą branżą kooperujące.

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest 68-120 Iłowa, ul. Żagańska 27.

§ 3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach

(Dz. U. nr 20 z 1989 r., poz. 104 z późniejszymi zmianami).

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5.

Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla właściwego realizowania swoich celów może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Reprezentowanie polskich producentów wyrobów parafinowych w kraju i za granicą oraz na forum organizacji krajowych i międzynarodowych.

2. Podnoszenie efektywności produkcji i jakości wyrobów parafinowych.

3. Współudział w kształtowaniu i działania na rzecz przestrzegania polskich norm produktów parafinowych.

4. Współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia.

5. Współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w zakresie produkcji wyrobów parafinowych.

6. Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczna dla producentów wyrobów parafinowych.

7. Działalność integrująca członków Stowarzyszenia i innych producentów wyrobów parafinowych.

8. Uzyskanie członkostwa Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Świec (Association Europe des Syndicants de Bougies et de Cierges) z siedzibą we Francji.

9. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Współdziałanie z odpowiednimi władzami i instytucjami w podejmowaniu problemów dotyczących środowiska producentów i sprzedawców wyrobów parafinowych.

2. Organizowanie szkoleń.

3. Tworzenie banku informacji i wymiany doświadczeń.

4. Organizowanie różnych form aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej członków Stowarzyszenia.

5. Organizowanie pokazów, kiermaszy itp. obrazujących zastosowanie wyrobów parafinowych.

6. Propagowanie polskich wyrobów parafinowych poza granicami kraju.

7. Wspieranie inicjatyw producentów wyrobów parafinowych.

8. Wypracowywanie i wdrażanie różnych form współdziałania i współpracy z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami zrzeszającymi osoby o podobnych zainteresowaniach.

9. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia w organizacjach krajowych i międzynarodowych.

§ 9.

Realizując powyższe cele, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,

2. członków wspierających,

3. członków honorowych.

§ 12.

1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który przedstawi rekomendację co najmniej jednego członka Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Cudzoziemcy oraz firmy zarejestrowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą być jedynie członkami wspierającymi.

3. Członków honorowych mianuje Walne Zgromadzenie Członków.

§ 13.

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały, zwykłą większością głosów, Zarząd.

§ 14.

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

2) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

3) zabiegać o pozytywną opinię społeczną i klimat wokół środowiska producentów wyrobów parafinowych,

4) popierać i czynnie wspierać cele statutowe,

5) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu,

6) regularnie opłacać składki.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

1) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze;

2) może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia;

3) może korzystać z lokali Stowarzyszenia;

4) przysługuje mu prawo posiadania legitymacji i noszenia odznaki Stowarzyszenia;

5) może korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;

6) może korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń oraz innych możliwości, jakie Stowarzyszenie stwarza swoim członkom.

3. Członkowie wspierający i honorowi korzystają z praw przysługującym członkom zwyczajnym wymienionych w ust.2 z zastrzeżeniem, że bierne prawo wyborcze przysługuje osobom uprawionym do reprezentacji członka wspierającego.

§ 15.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

1. Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

2. Śmierci członka zwyczajnego i honorowego, utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

3. Wykluczenia przez Zarząd za:

1) działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

2) zaleganie z opłatą składki członkowskiej za okres przekraczający sześć miesięcy.

4. Uchwałę o wykluczeniu Zarząd podejmuje większością 2/3 pełnej liczby członków Zarządu.

5. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

6. Do osób, którym Zarząd odmówił przyjęcia w poczet członków, stosuje się odpowiednio postanowienia ust.5.

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków o których mowa w ust.5 i 6 są ostateczne.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16.

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

§ 17.

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

3. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie odwołań od decyzji Zarządu ze stosunku członkostwa wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 18.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków udział biorą:

1) z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi.

3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz w roku.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd na pisemny uzasadniony wniosek 1/4 członków zwyczajnych, Komisji Rewizyjnej lub z własnej inicjatywy w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

6. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd powiadamia wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane w ciągu dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 19.

1. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie Regulaminu obrad.

2. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz. Prezydium wybiera się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów spośród członków Stowarzyszenia nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu o godzinę później, Walne Zgromadzenie może obradować bez względu na liczbę uczestników.

4. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 20.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1. uchwalanie zmian Statutu,

2. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

4. wybór Członków i Prezesa Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej,

5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

8. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,

9. mianowanie członków honorowych Stowarzyszenia,

10. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 21.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

§ 22.

1. Zarząd składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes i Skarbnik.

3. Prezesa powołuje na okres kadencji Walne Zgromadzenie Członków.

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Dopuszcza się posiedzenia w formie tele- i wideokonferencji.

6. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu działalnością Stowarzyszenia kieruje Prezes. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę obejmuje na ten okres Wiceprezes.

7. Zakres kompetencji Prezesa oraz zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 23.

1. Zarząd jest obowiązany zarządzać sprawami i majątkiem Stowarzyszenia ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo-finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. Dla ważności innych pism i dokumentów wystarczający jest podpis Prezesa lub jego Zastępcy.

§ 24.

Do kompetencji Zarządu należy:

1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

2. podejmowanie decyzji o wykluczeniu z grona członków Stowarzyszenia,

3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

4. określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

6. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

7. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

8. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu propozycji składek członkowskich,

9. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

10. zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia Członków,

11. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

12. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności.

§ 25.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu, Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.

§ 26.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 27.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;

2. przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia z uwzględnieniem zasad celowości, rzetelności oraz zgodności z obowiązującym prawem i Statutem;

3. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;

4. żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych funkcji, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu;

5. zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w Statucie;

6. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi;

7. składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków;

8. zawieszanie wykonania uchwał niezgodnych z prawem i Statutem;

9. wybór podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z ustawą o rachunkowości.

§ 28.

W razie zmniejszenia się składu osobowego władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie następuje poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 29.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 30.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnie obowiązujących przepisów. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.

§ 31.

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej oraz ofiarności publicznej.

§ 32.

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 33.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 34.

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z przepisami.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 35.

Uchwalenie zmiany Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości 3/4 głosów spośród obecnych na obradach członków.

§ 36.

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na postawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku.

§ 37.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.